Regulamin akcji „Ustrzel prowizję na Chmielnej”


Obowiązujący w kantorze Cashify w  Warszawie ul. Chmielna 23
(„Regulamin”)


§1. Postanowienia ogólne
Regulamin ten określa warunki udziału w promocji pod nazwą „Ustrzel prowizję na Chmielnej” („Promocja”).
Organizatorem Promocji jest Interior Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-676), ul. Sokolnicza 7/17 lok. 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000767986, NIP: 8971863222, Regon: 382390433, kapitał zakładowy: 5.000 zł („Organizator”).
Promocja trwa od dnia 19.04.2022 roku do dnia 30.06.2022 roku do godz. 23:59.
Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.


§2. Definicje
Kantor – punkt wymiany Kryptowalut prowadzony w Warszawie, pod adresem: ul. Chmielna 23.
Transakcja – transakcja kupna lub sprzedaży waluty wirtualnej dostępnej w Kantorze, przeprowadzana przez Uczestnika na zasadach opisanych w Regulaminie.
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz będąca Konsumentem, która spełni warunki wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca Transakcji w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca Transakcji w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla Uczestnika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§3. Warunki promocji
Promocja obejmuje jednorazowe naliczenie przez Kantor prowizji w promocyjnej wysokości od jednej dokonywanej przez danego Uczestnika Transakcji, zgodnie z ust. 2 - 3 Regulaminu.
W celu udziału i skorzystania z Promocji, Uczestnik w okresie obowiązywania Promocji stawi się w Kantorze i rozegra z pracownikiem Kantoru jeden (1) mecz w grę FIFA 22 na konsoli Play Station 4, na zasadach wynikających z reguł ww. gry („Mecz”), z zastrzeżeniem, że prowizja w promocyjnej wysokości opisanej w ust. 3 poniżej zostanie przyznana Uczestnikowi wyłącznie w wypadku zwycięstwa Uczestnika w Meczu.
W zależności od liczby bramek przewagi Uczestnika nad pracownikiem Kantoru w ramach wygranego Meczu, Uczestnikowi zostanie przyznana prowizja w następujących promocyjnych wysokościach:
1 bramka – prowizja niższa o 0,5 %;
 2 bramki – prowizja niższa o 1 %;
3 bramki – prowizja niższa o 1,5 %;
4 bramki – prowizja niższa o 2 %;
5 bramek – prowizja niższa o 2,5 %;
6 bramek – prowizja niższa o 3 %;
7 bramek – prowizja niższa o 3,5 %;
8 bramek – prowizja niższa o 4 %;
przy czym promocyjna wysokość prowizji odliczana jest od standardowych stawek prowizji podanych w tabeli prowizji obowiązujących w Kantorze w dniu Transakcji.
W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od liczby zdobytych bramek, prowizja Kantoru, po obliczeniu jej promocyjnej wysokości, nie może być niższa niż 0,5%, co Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości.
Niezależnie od wyniku rozegranego Meczu, w zależności od liczby bramek strzelonych przez Uczestnika pracownikowi Kantoru, Uczestnikowi zostanie przyznana jedna z następujących nagród rzeczowych:
1 - 2 bramki – długopis;
3 - 4 bramki – kubek;
5 - 6 bramek – plecak;
co najmniej 7 bramek – długopis, kubek oraz plecak.
Dany Uczestnik ma możliwość wielokrotnego udziału w Promocji, z zastrzeżeniem że każdego dnia w okresie obowiązywania Promocji Uczestnik ma możliwość jednokrotnego rozegrania Meczu i dokonania jednej Transakcji w Kantorze, w ramach której zostanie naliczona prowizja w promocyjnej wysokości wskazanej w Regulaminie. 
W celu dokonania Transakcji z wykorzystaniem promocyjnej wysokości prowizji  Uczestnik zobowiązany jest dokonać Transakcji bezpośrednio po rozegraniu zwycięskiego Meczu. W przeciwnym wypadku Uczestnik traci prawo do skorzystania z Promocji.
Przystąpienie do udziału w Promocji przez Uczestnika, przez co rozumiane jest rozegranie Meczu z pracownikiem Kantoru w okresie obowiązywania Promocji, jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody, o której mowa w ust. 3 lub 5 na nagrodę innego rodzaju.
Zwycięzca może zrzec się przyznanej prowizji w promocyjnej wysokości lub nagrody rzeczowej, ale w zamian nie przysługuje mu jakakolwiek inna nagroda ani jej równowartość w kwocie pieniężnej.
Uczestnik dokonujący Transakcji na kwotę poniżej 4.000 zł (lub jej równowartość w wybranej kryptowalucie) przyjmuje do wiadomości, że w ramach Transakcji zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowo na rzecz Kantoru kwoty 100 zł (sto złotych) z tytułu obsługi Transakcji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poprawnego działania oprogramowania lub konsoli Play Station 4. W wypadku uszkodzenia przez Uczestnika konsoli lub pada, Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia Organizatorowi wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu.
W celu uniknięcia wątpliwości Promocja nie jest współorganizowana ani w jakikolwiek sposób wspierana lub sponsorowana przez wydawcę gry FIFA 22, a wyłącznie Organizator ponosi odpowiedzialność względem Uczestników z tytułu prawidłowego przeprowadzenia Promocji.


§4. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora
Obowiązkiem Uczestnika Promocji jest przestrzeganie postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Promocji.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji lub odmowy przeprowadzenia danej Transakcji w odniesieniu do Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy prawa lub którzy odmówią wypełnienia obowiązków wynikających w szczególności z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”).
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę AML, dla celów przeprowadzenia Transakcji i umożliwienia udziału w Promocji, może być konieczne dopełnienie dodatkowych czynności niezbędnych do wypełnienia obowiązków nałożonych przez Ustawę AML, w szczególności w wypadku przekroczenia w ramach Transakcji kwot w niej wskazanych. W tym zakresie Uczestnik zobowiązany jest współdziałać z Organizatorem lub upoważnionymi przez niego osobami, pod rygorem wskazanym w ust. 2 powyżej, w szczególności podać wszelkie wymagane przepisami prawa informacje, dane osobowe lub okazać wymagane dokumenty.


§5. Reklamacje
Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres e-mail Uczestnika Promocji oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny uzasadniającej wniesienie reklamacji,  w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected]
Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia. Odpowiedź udzielana jest na piśmie w formie przesyłki pocztowej lub za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądem powszechnym właściwym według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym o dostępie i procedurze rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Uczestnik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.


§6. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w związku z Transakcją jest Interior Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-676), ul. Sokolnicza 7 lok. 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000767986, NIP: 8971863222, Regon: 382390433, kapitał zakładowy: 5.000 zł.
Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia Transakcji, umożliwienia udziału w Promocji, w tym dla celu przeprowadzenia ewentualnego procesu reklamacyjnego oraz w celu realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z Ustawy AML.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy AML. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o przysługujących Uczestnikowi prawach zawarte są w polityce prywatności zamieszonej na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://instytutkrypto.pl/polityka-prywatnosci-2/.


§7. Inne postanowienia
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, odwołania, skrócenia lub zawieszenia Promocji, w szczególności gdy będzie to wymagane w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa. Uczestnika Promocji obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie zgłoszenia się Uczestnika do udziału w Promocji.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Pełna treść Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w Kantorze.
Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Uczestników Promocji.
Regulamin obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2022 r.
Copyright © 2023
Interior Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 7/17 lok. 6. NIP: 8971863222, REGON: 382390433
ZOSTAŃ Z NAMI
phone-handsetsmartphonemenucheckmark-circle