REGULAMIN KONKURSU pod nazwą: „[Wróżka Kryptuszka]”

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą [Wróżka Kryptuszka] (zwanym dalej „Konkursem”), jest Interior Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-676), ul. Sokolnicza 7/17 lok. 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000767986, NIP: 8971863222, Regon: 382390433, kapitał zakładowy: 5.000 zł („Organizator”).
 2. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach portalu społecznościowego Facebook („Facebook”) na profilach Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/polskiinstytutkryptowalut, zastrzega sobie możliwość udostępnienia konkursu na stronach/grupach, które udostępnią taką możliwość („Portal”). W celu uniknięcia wątpliwości właściciel Portalu nie odpowiada za organizację i przeprowadzenie Konkursu.
 3. Konkurs będzie trwał od dnia 6 marca 2023 roku do dnia 12 marca 2023 roku do godz. 23:59.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 

 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów lub pracownicy Organizatora a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na i akceptuje zasady Konkursu określone w Regulaminie oraz potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.
 4. Warunkami udziału w Konkursie są:
 5. posiadanie funkcjonującego konta w Portalu,
 6. prawdziwość danych uczestnika zawartych na profilu w Portalu,
 7. wykonanie Zadania Konkursowego, o którym mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.
 8. Każda osoba, która spełni wszystkie warunki podane w ust. 1 oraz 4 powyżej, staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”). Pozostałe osoby, niespełniające ww. warunków nie stają się Uczestnikami Konkursu.

 

 • 3. ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jaki będzie kurs [Ethereum (ETH)] w dniu 13 marca 2023 r. o 18:00 (GMT +1) opublikowany na giełdzie kryptowalut „Binance” (binance.com) ( „Zadanie Konkursowe”), polubienie posta konkursowego oraz udostępnienie go na swojej tablicy. Uczestnik udziela odpowiedzi w formie komentarza opublikowanego pod postem konkursowym, zawierającym Zadanie Konkursowe, na profilu Organizatora: https://www.facebook.com/polskiinstytutkryptowalut Odpowiedź powinna zostać wyrażona w następującej walucie: [Tether USD (USDT)].
 2. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu odpowiedzi na Zadania Konkursowe, które:
 3. naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie oraz pokrewne,
 4. zawierają jakiekolwiek treści z innych względów niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną,
 5. naruszają regulamin Portalu,
 6. stanowią reklamę,
 7. są spamem lub nie zamówioną informacją handlową,
 8. zawierają odnośniki do jakichkolwiek innych stron.
 9. W Konkursie Uczestnik może zgłosić jedną odpowiedź.
 10. W przypadku zgłoszenia lub publikacji odpowiedzi niespełniających kryteriów, o których mowa w Regulaminie lub w wypadku naruszania Regulaminu przez Uczestnika w inny sposób, Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia danego Uczestnika do udziału w Konkursie lub wykluczenia go z Konkursu.
 11. Spośród wszystkich zgłoszonych w terminie odpowiedzi, Organizator wybierze odpowiedź tego Uczestnika, który udzielił poprawnej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Jeżeli żaden z Uczestników nie wskaże w odpowiedzi poprawnego kursu, zgodnie z Zadaniem Konkursowym, wówczas Organizator wybierze odpowiedź Uczestnika, która będzie najbliższa poprawnej odpowiedzi (co do podanej wartości). W wypadku, w którym kilkoro Uczestników zgłosi tę samą odpowiedź, która będzie jednocześnie odpowiedzią poprawną albo najbliższą poprawnej, wówczas wszyscy Uczestnicy, którzy udzielili tej odpowiedzi zostaną wspólnie (ex aequo) zwycięzcami Nagrody I Stopnia (zgodnie z definicją w §4 ust. 1 lit. a) poniżej), która w takim wypadku ulega podziałowi, w częściach równych, pomiędzy wszystkich wyłonionych zgodnie z powyższym zwycięzców.
 12. Niezależnie od wyłonienia zwycięzcy lub zwycięzców Nagrody I Stopnia, o których mowa w ust. 5 powyżej, Organizator dodatkowo wyłoni spośród odpowiedzi zgłoszonych w terminie, 5 (pięć) odpowiedzi Uczestników, które będą kolejno najbliższe zwycięskiej odpowiedzi, wybranej zgodnie z ust. 5 powyżej, którzy to Uczestnicy zostaną zwycięzcami Nagród II Stopnia (zgodnie z definicją w §4 ust. 1 lit. b) poniżej). W wypadku, w którym liczba Uczestników, których odpowiedź będzie kolejno najbliższa zwycięskiej odpowiedzi, przekroczy liczbę 5 (np. w wypadku, w którym Uczestnicy udzielą takiej samej odpowiedzi, która będzie jedną z 5 (pięciu) odpowiedzi kolejno najbliższych zwycięskiej odpowiedzi), Organizator zwiększy odpowiednio liczbę Nagród II Stopnia, tak aby każdy Uczestnik, który wskazał jedną z 5 (pięciu) najbliższych odpowiedzi, otrzymał Nagrodę II Stopnia.
 13. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła komisję konkursową. Do zadań komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
 14. wybór zwycięskiej odpowiedzi, ocenianej według jej trafności i prawidłowości,
 15. zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 16. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych Uczestników,
 17. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
 18. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
 19. Konkurs rozstrzygnięty zostanie najpóźniej do godz. 18:00 dnia 14.03.2023 roku.

 

 • 4. NAGRODA
 1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
 2. jedna (1) „Nagroda I Stopnia”: [0,1 ETH] (według kursu z chwili wypłaty);
 3. pięć (5) „Nagród II Stopnia” w postaci kubków CashifyxŻartowniśPonury o wartości: [45] PLN Brutto, z zastrzeżeniem zdania ostatniego §3 ust. 6 powyżej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wymiany nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej, na inne nagrody o zbliżonej funkcjonalności i wartości.
 5. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z tytułu nagród w Konkursie należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę gotówkową w wysokości odpowiadającej temu podatkowi dochodowemu i pobierze i odprowadzi należne kwoty na poczet podatku dochodowego, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju. W szczególności zwycięzca Nagrody I Stopnia przyjmuje do wiadomości, że Nagroda I Stopnia nie podlega wymianie ani wypłacie w walucie innej niż kryptowaluta wskazana w ust. 1 lit. a) powyżej oraz że wypłata Nagrody I Stopnia jest możliwa wyłącznie na adres portfela Kryptowalut zwycięzcy.
 7. Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia roszczeń o prawo do nagrody na osoby trzecie.
 8. Zwycięzca może zrzec się nagrody w Konkursie, ale w zamian nie przysługuje mu jakakolwiek inna nagroda ani jej równowartość w kwocie pieniężnej.
 9. Zwycięzca zostanie powiadomiony w dniu 14.03.2023 o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Portalu oraz poprzez zamieszczenie nazwy profilu (konta) Uczestnika w poście w profilu Organizatora w Portalu.
 10. W odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w ust. 7 powyżej, zwycięzca Konkursu, w terminie 14 dni od dnia przesłania powiadomienia o wygranej, zobowiązany jest do podania danych koniecznych do przesłania nagrody, w tym: imienia, nazwiska, adresu portfela kryptowalut, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczpospolitej Polski, oraz danych koniecznych do rozliczenia podatku z tytułu wygranej w Konkursie. Niezależnie od powyższego zwycięzca lub zwycięzcy Nagrody I Stopnia, zobowiązują się do podania na żądanie Organizatora wszelkich niezbędnych informacji, danych osobowych lub okazania dokumentów, które są konieczne w celu realizacji przez Organizatora obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora przez przepisy Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”). W terminie 14 dni od dnia przesłania przez zwycięzcę danych wymienionych w zdaniu poprzedzającym, Organizator prześle zwycięzcy Nagrodę I Stopnia na adres portfela kryptowalut wskazany przez zwycięzcę, a Nagrody II Stopnia na adres korespondencyjny danego zwycięzcy. Wydanie Nagrody II Stopnia może nastąpić także w inny sposób niż przesyłką pocztową, w szczególności w formie odbioru osobistego, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia go z Organizatorem.
 11. Organizator nie przekaże zwycięzcy nagrody, w przypadku niepodania, nieterminowego podania bądź podania błędnych danych, w szczególności danych wymaganych przez Ustawę AML, a także w wypadku gdy przekazanie nagrody stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów, w szczególności Ustawy AML, a także w wypadku zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W przypadku niemożności dostarczenia nagrody Uczestnikowi z powyższych przyczyn, traci on prawo do nagrody, a Organizator wybierze innego zwycięzcę Konkursu.
 12. Niedopuszczalne jest:
 13. podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
 14. wykorzystanie przez Uczestnika wielu kont (profili) w Portalu w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym dokonywanie zgłoszenia z lub tworzenie wielu kont (profili);
 15. dokonywanie zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem osób trzecich.

W przypadkach określonych powyżej Organizator uprawniony jest do wyłączenia Uczestnika od udziału w Konkursie.

 1. Uczestnik może otrzymać wyłącznie 1 nagrodę w Konkursie.

 

 • 5.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w związku z Konkursem jest Organizator, tj. Interior Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydania i rozliczenia nagród (dotyczy zwycięzców), przeprowadzenia ewentualnego procesu reklamacyjnego oraz w celu realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z Ustawy AML oraz przepisów prawa podatkowego.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy AML. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o przysługujących Uczestnikowi prawach zawarte są w polityce prywatności zamieszonej na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://instytutkrypto.pl/Page/Privacy-Policy .

 

 • 6.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu albo w terminie 14 dni po jego zakończeniu na adres korespondencyjny Organizatora: Sokolnicza 7/17 lok. 6, 53-676 Wrocław lub na adres e-mail: [email protected], z dopiskiem: „Konkurs”.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub w formie zwrotnej wiadomości e-mail na adres Uczestnika w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Negatywne rozpatrzenie reklamacji Uczestnika przez Organizatora, nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

 • 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie - będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

 

Copyright © 2023
Interior Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 7/17 lok. 6. NIP: 8971863222, REGON: 382390433
ZOSTAŃ Z NAMI
phone-handsetsmartphonemenucheckmark-circle