§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Usługodawcą i dostawcą usług w zakresie wymiany Kryptowalut jest Interior Capital,
  który w zakresie swojej działalności oferuje świadczenie usług wymiany Kryptowalut na
  środki pieniężne.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Interior Capital usługi
  polegającej na sprzedaży na rzecz Klienta Kryptowalut i wypłaty wynagrodzenia w
  walucie polskiej lub zakupie na rzecz Klienta Kryptowalut za środki przekazane przez
  klienta w walucie polskiej.
 3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do umów zawieranych na odległość pomiędzy
  Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem stosuje się postanowienia Ustawy z
  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  § 2
  Definicje
 4. Formularz – formularz udostępniony na Stronie Internetowej przeznaczony do
  wprowadzenia przez Klienta danych dotyczących Zlecenia i Usługi.
 5. Interior Capital – Interior Capital sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-676), przy
  ulicy Sokolniczej 7/17 lok. 6, NIP: 8971863222, REGON: 382390433, wpisana do
  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
  KRS: 0000767986, kapitał zakładowy 50.000 zł, e-mail: biuro@cashify.eu.
 6. Klient – osoby fizyczna, która zawiera w imieniu własnym umowę oraz składa Zlecenie
  kupna lub sprzedaży Kryptowalut w ramach Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
  prawnych, korzystająca z Usług i składająca Zlecenie w zakresie niezwiązanym
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba
  fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług i
  składająca Zlecenie w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru
  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego
  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..
  1
 8. Kryptowaluta – cyfrowa reprezentacja wartości, która może być przekazywana za
  pomocą technologii informatycznych i stosowana jako środek wymiany, jednostka
  rozrachunkowa czy środek przechowywania wartości, jednakże nie ma statusu
  oficjalnego środka płatniczego, mieszcząca się w wykazie stanowiącym załącznik nr 2
  do niniejszego Regulaminu.
 9. Komunikator – oprogramowanie służące do komunikacji pomiędzy Usługodawcą a
  Klientem, pozwalające na złożenie Zlecenia i określenie zakresu i sposobu wykonania
  usługi.
 10. Operator płatności – zewnętrzny podmiot, za pośrednictwem którego realizowana jest
  wypłata środków na rzecz Klienta lub wpłata środków na rzecz Usługodawcy, tj. Polski
  Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 87a,
  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000493783, NIP:
  5213664494, REGON: 147055889, który udostępnia schemat płatniczy BLIK.
 11. Opłata transferowa – opłata pobierana przez Usługodawcę z tytułu czynności
  technicznych związanych z wykonaniem Usługi.
 12. Portfel Kryptowalut – urządzenie lub oprogramowanie, które jest kompatybilne z
  systemem umożliwiającym wymianę Kryptowalut i umożliwia przechowywanie lub
  handel różnymi rodzajami Kryptowalut.
 13. Prowizja – kwota wynagrodzenia należna Usługodawcy z tytułu wykonania Usługi
  zgodna z tabela Opłat i Prowizji stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 14. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający warunki korzystania
  z Usługi.
 15. Strona Internetowa – strona internetowa Usługodawcy znajdująca się pod adresem
  https:// https://cashify.eu//, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy usługi na
  rzecz Klientów szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie, a w szczególności
  umożliwia zawieranie na odległość umów wskazanych w tym Regulaminie.
 16. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę za wynagrodzeniem, polegająca na
  kupnie lub sprzedaży Kryptowaluty na rzecz Klienta na warunkach i zasadach
  określonych w niniejszym Regulaminie oraz przekazanie Kryptowalut lub środków
  uzyskanych z ich sprzedaży na rzecz Klienta.
 17. Usługodawca – w rozumieniu niniejszego Regulaminu usługodawcą jest Interior
  Capital.
 18. Wpłatomat – samoobsługowe urządzenie służące do wpłacania pieniędzy na rachunki
  bankowe, lub przekazywania pieniędzy na rachunki bankowe za pomocą Operatora
  Płatności.
  2
 19. Bankomat – samoobsługowe urządzenie służące do wypłaty pieniędzy z rachunku
  bankowego posiadacza lub wypłaty pieniędzy skierowanych do odbiorcy od Operatora
  Płatności.
 20. Zlecenie – zlecenie wykonania Usługi przez Usługodawcę złożone przez Klienta.
  § 3
  Złożenie zlecenia
 21. Złożenie Zlecenia przez Klienta następuje w drodze kontaktu z Usługodawcą drogą
  telefoniczną lub za pomocą Komunikatora.
 22. Wypełnienie i wysłanie Formularza znajdującego się na Stronie Internetowej
  Usługodawcy lub wysłanie wiadomości, o której mowa w ust. 4 za pomocą
  Komunikatora, zainicjuje kontakt ze strony Usługodawcy w celu złożenia Zlecenia oraz
  określenia parametrów Usługi. Niezbędnym do wysłania Formularza jest
  zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, a także potwierdzenie pełnoletności
  Klienta.
 23. W Formularzu Klient zobowiązany jest do podania podstawowych informacji
  związanych ze Zleceniem tj:
  a. rodzaju Usługi wskazując czy jest to usługa związana z zakupem
  Kryptowalut czy sprzedażą Kryptowalut;
  b. kwoty zakupu lub sprzedaży Kryptowalut;
  c. daty dokonania transakcji, z zastrzeżeniem, że nie może to być data
  wcześniejsza niż data wypełniania Formularza i złożenia Zlecenia;
  d. kontaktowego numeru telefonu lub nazwy użytkownika komunikatora;
  e. wskazanie imienia użytkownika
 24. Prośba o kontakt do Usługodawcy w sprawie złożenia Zlecenia może być złożona
  również za pomocą Komunikatora poprzez wysłanie do Usługodawcy komunikatu
  tekstowego zawierającego informacje określone w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 25. Usługodawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pomocą Komunikatora w
  celu podania Klientowi warunków wykonania Usługi, a w szczególności szacowanej
  kwoty:
  a. środków jakie Klient otrzyma z tytułu sprzedaży Kryptowalut
  pomniejszonych o kwotę Prowizji pobieranej przez Usługodawcę z tytułu
  wykonania Usługi oraz Opłatę transferową;
  b. środków jakie Klient musi wpłacić na rzecz Usługodawcy z tytułu nabycia
  przez Usługodawcę na rzecz Klienta Kryptowalut, powiększona o kwotę
  Prowizji pobieranej przez Usługodawcę z tytułu wykonania Usługi oraz
  Opłatę transferową.
  3
 26. Przeliczone kwoty określone w ust. 5 lit. a i b są wyliczane na bazie kursu Kryptowalut
  obowiązującego u Usługodawcy na moment kontaktu z Klientem, nawiązanego
  zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
 27. Podczas kontaktu telefonicznego Usługodawcy z Klientem Klient będzie zobowiązany
  do potwierdzenia złożenia Zlecenia o określonej treści, zaproponowanej przez
  Usługodawcę oraz potwierdzenia otrzymania od Usługodawcy ostatecznych warunków
  Usługi, w tym: Klient otrzyma od Usługodawcy wiadomość zwrotną e-mail lub poprzez
  wiadomość na komunikatorze, jaki podał podczas składania Zlecenia, z ostatecznymi
  warunkami wykonania Usługi, w tym:
  a. z ostateczną kwotą środków jakie Klient otrzyma z tytułu sprzedaży
  Kryptowalut, kwotą Prowizji pobieranej przez Usługodawcę z tytułu
  wykonania Usługi oraz wysokością Opłaty transferowej – w przypadku
  Usługi polegającej na sprzedaży na rzecz Klienta Kryptowalut;
  b. z ostateczną kwotą środków jakie Klient musi wpłacić na rzecz
  Usługodawcy z tytułu nabycia przez Usługodawcę na rzecz Klienta
  Kryptowalut, kwotą Prowizji pobieranej przez Usługodawcę z tytułu
  wykonania Usługi, wysokością Opłaty transferowej– w przypadku Usługi
  polegającej na zakupie na rzecz Klienta Kryptowalut;
  c. ilością i rodzajem sprzedawanych Kryptowalut – w przypadku Usługi
  polegającej na sprzedaży na rzecz Klienta Kryptowalut;
  d. ilością i rodzajem nabywanych Kryptowalut – w przypadku Usługi
  polegającej na zakupie na rzecz Klienta Kryptowalut;
  e. terminie wykonania Usługi.
  Na wniosek Klienta Klient otrzyma od Usługodawcy wiadomość zwrotną e-mail, na adres
  jaki podał podczas wypełniania formularza lub składania Zlecenia, z ostatecznymi
  warunkami wykonania Usługi opisanymi powyżej.
 28. W przypadku realizacji Usługi polegającej na zakupie Kryptowalut na rzecz Klienta,
  Klient zobowiązany jest do przekazania środków niezbędnych do zakupu Kryptowalut,
  kwoty należnej Prowizji oraz Kwoty należnej Opłaty transferowej przed wykonaniem
  Usługi za pośrednictwem Operatora Płatności. Usługa może być zrealizowana przez
  Usługodawcę na rzecz Klienta tylko po dokonaniu pełnej wpłaty środków niezbędnych
  do realizacji Zlecenia, za pośrednictwem Operatora Płatności. W przypadku
  nieprzekazania środków przez Klienta na rzecz Usługodawcy, Usługodawca anuluje
  Zlecenie Klienta i nie będzie zobowiązany do jego wykonania.
 29. W przypadku realizacji Usługi polegającej na zakupie Kryptowalut na rzecz Klienta
  Klient zobowiązany będzie podać Usługodawcy dane identyfikacyjne Portfela
  Kryptowalut Klienta, na który mają być przekazane Kryptowaluty.
  4
 30. W przypadku realizacji Usługi polegającej na sprzedaży Kryptowalut Klienta, Klient
  zobowiązany jest do przekazania sprzedawanych Kryptowalut przed wykonaniem
  Usługi do portfela Usługodawcy lub innego portfela wskazanego przez Usługodawcę.
  Usługa może być zrealizowana przez Usługodawcę na rzecz Klienta tylko po
  dokonaniu transferu Kryptowalut będących przedmiotem Usługi w takiej ilości jaka była
  określona w Zleceniu.
 31. W przypadku realizacji Usługi polegającej na sprzedaży Kryptowalut Klienta środki
  finansowe uzyskane przez Usługodawcę ze sprzedaży Kryptowalut na rzecz Klienta,
  pomniejszone o kwotę Prowizji i Opłaty transferowej, zostaną przekazane Klientowi za
  pośrednictwem Operatora Płatności.
 32. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta Usługi tylko w zakresie Zleceń:
  a. w których wartość środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży
  Kryptowaluty na rzecz Klienta powiększona o kwotę należnej Prowizji i
  Opłaty transferowej nie będzie przekraczała kwoty 4.000,00 zł lub
  1.000,00 EURo w zależności, która z tych kwot będzie mniejsza, oraz
  b. w których wartość środków pieniężnych przeznaczonych na zakup
  Kryptowaluty powiększona o kwotę należnej Prowizji oraz Opłaty
  Transferowej nie będzie przekraczała 4.000,00 zł lub 1.000,00 EURo w
  zależności, która z tych kwot będzie mniejsza.
 33. W przypadku złożenia Zlecenia wykonania Usługi, której wartość przekracza kwoty
  określone w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zlecenie takie zostanie anulowane przez
  Usługodawcę i nie będzie realizowane na rzecz Klienta.
 34. Usługa będzie realizowana przez Usługodawcę na rzecz Klienta tylko na warunkach
  niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa i pod warunkiem
  uprzedniego zaakceptowania Regulaminu. Podstawą wykonania Usługi jest skuteczne
  złożenie Zlecenia zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja przez
  Usługodawcę.
 35. W związku z limitami Usługodawcy w zakresie wykonywania Usług na rzecz Klienta
  Usługodawca może odmówić realizacji Zlecenia w każdym czasie lub zaproponować
  inny termin wykonania zlecenia bez podania przyczyny, za co Usługodawca nie bęzie
  ponosił odpowiedzialności.
  § 4
  Przekazywanie środków finansowych
 36. Wszelkie wpłaty środków Klienta na rzecz Usługodawcy związane z realizacją Usługi w
  związku ze złożonym Zleceniem będą przekazywane za pośrednictwem Operatora
  Płatności. Klient zobowiązany jest w tym zakresie do wykonywania instrukcji
  Usługodawcy w zakresie niezbędnym do dokonania wpłaty.
  5
 37. Wpłata środków przez Klienta na rzecz Usługodawcy będzie następowała w formie
  gotówkowej za pośrednictwem Wpłatomatu, który pozwala na dokonanie wpłaty
  środków finansowych za pośrednictwem Operatora Płatności.
 38. Wypłata środków przez Usługodawcę na rzecz Klienta z tytułu wykonania Usługi
  będzie następowała za pośrednictwem Operatora Płatności. Klient zobowiązany jest w
  tym zakresie do wykonywania instrukcji Usługodawcy w zakresie niezbędnym do
  dokonania wypłaty.
 39. Wypłata środków przez Klienta na rzecz Usługodawcy będzie następowała w formie
  gotówkowej za pośrednictwem Bankomatu, który pozwala na dokonanie wypłaty
  środków finansowych za pośrednictwem Operatora Płatności.
 40. Wpłaty i wypłaty środków dokonywane są tylko w walucie polskiej.
  § 5
  Zobowiązania Klienta
 41. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu oraz za pośrednictwem
  Komunikatora prawidłowych oraz prawdziwych danych. W przypadku zaistnienia
  uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych danych Usługodawca ma
  prawo wstrzymać realizację Zlecenia do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości albo
  odrzucić Zlecenie.
 42. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu. Składając Zlecenie Klient akceptuje
  Regulamin i wyraża zgodę na stosowanie się do niego Regulaminu, a także wyraża
  zgodę na wykonanie Usługi zgodnie z Regulaminem. Usługodawca zastrzega, że
  może wprowadzić inny sposób akceptacji Regulaminu w trakcie wykonywania Usługi.
 43. Klient korzystając z Usługi jest zobowiązany do zachowania należytej staranności oraz
  niedziałania na szkodę Usługodawcy.
 44. Klient może korzystać z Usług tylko i wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających
  celom oraz właściwościom Usługi i nie może działać jako pełnomocnik osoby trzeciej
  lub działać na rzecz osoby trzeciej. Klient podczas podawania danych nie ma prawa
  posługiwania się danymi innych osób i może poda
 45. tylko swoje dane.
 46. W przypadku Usług wymagających podania danych Portfela Kryptowalut Klient
  zobowiązany jest do podania prawidłowych danych Portfela Kryptowalut należącego do
  Klienta. Zakazane jest podawanie danych Portfela Kryptowalut osób trzecich lub
  danych Portfela Kryptowalut, który nie należy do Klienta.
 47. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na utrwalanie przez
  Usługodawcę wszelkiej korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą
  6
  Komunikatora, a także utrwalania rozmów telefonicznych prowadzonych z
  Usługodawcą, które dotyczą realizacji Usługi.
  8.
  §6
  Blokada Usług
 48. Usługodawca ma prawo dokonać okresowego zablokowania dostępu Klienta do
  korzystania z Usług, z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych lub w przypadku
  innych okoliczności uniemożliwiających realizację Usług, w tym w wyniku okoliczności
  leżących po stronie Operatora Płatności.
 49. Usługodawca ma prawo dokonać okresowego lub stałego zablokowania dostępu
  danego Klienta do Usług lub składania Zleceń na Usługi, jeżeli poweźmie uzasadnione
  podejrzenie lub otrzyma informację, że Klient korzysta z Usług w sposób, który narusza
  lub naraża na naruszenie postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów
  prawa lub Regulaminu. W takim przypadku realizacja Zleceń złożonych przez Klienta
  zostanie anulowana przez Usługodawcę.
 50. W każdym czasie, zarówno przed wykonaniem Usługi jak i po jej wykonaniu,
  Usługodawca może zwrócić się do Klienta poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie z
  żądaniem potwierdzenia danych kontaktowych podanych w Formularzu lub za
  pośrednictwem Komunikatora, danych dotyczących Zlecenia, danych osobowych
  Klienta poprzez przesłanie dokumentów poświadczających tożsamość. W takiej
  sytuacji realizacja Zleceń złożonych przez Klienta zostaje wstrzymana do czasu
  uzyskania stosownych potwierdzeń.
 51. W przypadku weryfikacji negatywnej informacji określonych w ust. 3 niniejszego
  paragrafu Usługodawca ma prawo anulować wszystkie Zlecenia Klienta złożone
  Usługodawcy i niezrealizowane przez Usługodawcę, a także zablokować Klientowi
  dostęp do składania Zleceń lub odmówić realizacji Usług na rzecz Klienta.
 52. W każdym czasie po złożeniu Zlecenia może zwrócić się do Klienta poprzez pocztę
  e-mail lub telefonicznie z żądaniem:
  a. udostępnienia dokumentów potwierdzających tożsamość (Dowód Osobisty,
  Paszport);
  b. podania Numeru Identyfikacji Podatkowej;
  c. udokumentowania miejsca stałego zamieszkania Klienta oraz źródeł dochodu;
  – zgodnie z wytycznymi określonymi Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
  praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji
  towarzyszących transferom środków pieniężnych, a także zaleceń Financial Action
  7
  Task Force (FATF). Do momentu uzyskania powyższych informacji od Klienta realizacja
  Usług dla Klienta zostaje przez Usługodawcę wstrzymana.
  §7
  Odpowiedzialność
 53. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
  wykonanie Usługi z powodu okoliczności niezależnych od Usługodawcy, przyczyn
  losowych lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w tym Operatora
  Płatności.
 54. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
  wykonanie Usług z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient, w
  szczególności w przypadku, gdy Klient podał w Formularzu lub za pośrednictwem
  Komunikatora nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane, a w szczególności
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
  wykonanie Usługi w przypadku kiedy Klient podał Usługodawcy niewłaściwe lub
  błędne dane Portfela Kryptowalut.
 55. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
  wykonanie Usług w przypadku gdy otrzyma informację że Klient zamierza skorzystać
  lub korzysta z Usługi w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie
  postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 56. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie powiadomienie Klienta o fakcie
  oraz przyczynach niewykonania lub nienależytego wykonania Usług w przypadku
  zaistnienia okoliczności niezależnych od Usługodawcy, w szczególności w przypadku,
  gdy Usługodawca nie posiada danych kontaktowych Klienta lub gdy Klient podał w
  Formularzu nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane kontaktowe.
 57. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w granicach przez
  nie określonych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
  poniesione przez osoby trzecie, bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem
  z Usług przez Klienta, chyba że szkoda osoby trzeciej wynika z działania celowego
  Usługodawcy lub rażącego niedbalstwa.
 58. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie
  ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody pośrednie i
  bezpośrednie Klienta, wynikające z okoliczności leżących po stronie Klienta, a w tym
  w szczególności z wadliwości urządzeń, za pomocą których Klient kontaktuje się z
  Usługodawcą lub za pomocą których otrzymuje zakupione Kryptowaluty.
 59. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub
  pośrednie Klienta powstałe w wyniku działań Klienta, które są niezgodne z
  8
  powszechnie obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego regulaminu, w
  szczególności niezgodny z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów
  prawa lub Regulaminu.
 60. W zakresie najszerszym dozwolonym powszechnie obowiązującymi przepisami
  prawa Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Klienta
  celów lub korzyści założonych przez Klienta w związku ze Zleceniem wykonania
  Usługi lub z samym wykonaniem Usługi.
 61. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stałe lub okresowe zablokowanie
  dostępu Klienta do możliwości Zlecania Usług, związane z przerwami w dostawie
  usług elektronicznych, telekomunikacyjnych, bankowych lub płatniczych,
  dostarczanych Klientowi a także w związku z przerwami w zakresie dostarczania ww.
  usług na urządzeniach Klienta.
  § 8
  Dane osobowe
 62. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10
  maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 późn. zm.)
  oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 63. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Szczegółowe zasady
  przetwarzania danych osobowych Klientów oraz Uczestników zostały zawarte w
  Polityce Prywatności dostępnej w zakładce: https://cashify.eu/polityka-prywatnosci/
 64. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta będącego
  osobą fizyczną, niezbędnych do świadczenia Usługi, przeprowadzenia postępowania
  reklamacyjnego, wykonania prawa odstąpienia, a także dochodzenia realizacji praw
  wynikających z zawartej z Klientem umowy. Ponadto Usługodawca jest uprawniony do
  przetwarzania danych osobowych Klienta w przypadku uzyskania informacji o
  korzystaniu przez Klienta z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub
  Regulaminem, w celu określenia odpowiedzialności Klienta.
  4.
  § 9
  Świadczenie usług drogą elektroniczną
 65. Usługodawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną
  w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą
  9
  elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. Ustawy. Usługodawca świadczy usługi drogą
  elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 66. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie
  zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o
  świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa).
 67. W celu Zlecenia Usług Klient musi dysponować sprzętem rozumianym jako urządzenia
  końcowe i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  a) komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”;
  b) połączenie z siecią Internet;
  c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna;
  d) urządzeniem telefonicznym z polskim numerem telefonu;
  e) Komunikator zainstalowany i skonfigurowany na odpowiednim urządzeniu
  końcowym.
 68. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie
  może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci
  Internet lub sieci telekomunikacyjnej i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie
  odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  §10
  Odstąpienie i Reklamacje
 69. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
  obejmującej Usługę, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy
  obejmującej Usługę, na warunkach i zasadach przewidzianych w art. 27 i następnych
  Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287
  z późn. zm.).
 70. Konsument może odstąpić od Umowy obejmującej Usługę, korzystając ze wzoru
  formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w załączniku nr 1.
 71. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy dotyczącej Usługi powinno zostać
  złożone do Usługodawcy przez Klienta w formie pisemnej, osobiście lub za
  pośrednictwem przesyłki listowej albo przesyłki kurierskiej lub na adres e-mail. Do
  zachowania terminu wskazanego w treści ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczy
  wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 72. Klient, będący Konsumentem, traci prawo odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi,
  jeżeli Usługodawca wykonał w całości Usługę za uprzednią wyraźną zgodą Klienta,
  który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji Usługi, że po jej
  zrealizowaniu Klient utraci prawo odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi.
 73. Zgoda na natychmiastową realizację Usługi polega na złożeniu przez Klienta
  oświadczenia o wyrażeniu zgody na natychmiastową realizację Usługi oraz utratę
  10
  prawa odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi, poprzez zaznaczenie odpowiedniego
  przycisku wyboru, znajdującego się obok oświadczenia o takiej treści w Formularzu lub
  za pomocą Komunikatora, po wysłaniu komunikatu o odpowiedniej treści na
  komunikator Usługodawcy.
 74. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Usługa była
  wykonana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 75. Reklamację Klient powinien składać pocztą tradycyjną, wysyłając ją na adres
  Usługodawcy określony w Regulaminie lub na adres e-mail Usługodawcy podany w
  niniejszym Regulaminie.
 76. Reklamacja złożona przez Klienta powinna zawierać co najmniej:
  a. dane identyfikujące Klienta,
  b. dane dotyczące Zlecenia, w tym datę Zlecenia,
  c. dane dotyczące usługi;
  d. opis nieprawidłowości wykonania Usługi
 77. Reklamacja powinna być złożona, w terminie maksymalnie 30 dni od dnia wystąpienia
  nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
 78. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania
  reklamacji, udzielając odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób w jaki otrzymał
  reklamację, chyba, że w treści reklamacji zaznaczono inaczej.
 79. Termin rozpatrzenia reklamacji określony w ust. 10 może być w uzasadnionych
  przypadkach wydłużony. W wypadku przedłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji
  Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Klienta przed upływem 30 dni od dnia
  otrzymania reklamacji.
  §11
  Postanowienia końcowe
 80. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023 r.
 81. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie w tym z ważnych przyczyn
  technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której
  będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Usługodawca informuje, na co najmniej 14
  dni przed datą wejścia w życie zmiany, przez umieszczenie na Stronie Internetowej
  nowej treści Regulaminu.
 82. Wszelkie Usługi świadczone na podstawie Zleceń złożonych przed zmianą Regulaminu
  zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem obowiązującym w dniu złożenia
  Zlecenia.
 83. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Klienta kierowane do Usługodawcy w formie
  pisemnej powinny być kierowane na następujący adres:
  Interior Capital sp. z o. o., ul. Sokolnicza 7/17 lok. 6, 53-676 Wrocław.
  11
 84. W przypadku składania jakichkolwiek zawiadomień w formie innej niż pisemna Klient
  ma możliwość kontaktowania się z Usługodawcą:
  a. mailem na adres: biuro@cashify.eu;
  b. telefonicznie pod numerem: + 48 535 710 102;
  c. w inny sposób wskazany na stronie cashify.eu.
 85. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
  przepisy prawa polskiego.
  Wrocław, dnia 01.04.2023 r.
  Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy
  Załącznik nr 2 – Wykaz kryptowalut;
  Załącznik nr 3 – Tabela opłat i prowizji.
  12
  Załącznik nr 1
  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  ………………………………
  ….
  Miejscowość, data
  ………………………………………………….
  ………………………………………………….
  ………………………………………………….
  Imię, nazwisko, adres konsumenta
  …………………………………
  ……………….
  …………………………………
  ……………….
  Nazwa i adres przedsiębiorcy
  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
  Ja, ………………………………………………………………, niniejszym informuję o moim
  odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:
  ……………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………….
  Data zawarcia umowy: ………………………………… r.
  ……………………
  …………..
  Podpis konsumenta
  (tylko jeżeli formularz jest
  przesyłany w wersji
  papierowej)
  13
  Załącznik nr 2
  Wykaz Kryptowalut
  Obsługujemy wszystkie kryptowaluty dostępne na giełdzie „Binance” - binance.com
  14
  Załącznik nr 2
  Tabela opłat i prowizji
  Dostępna pod adresem: https://cashify.eu/prowizje/
  15
Copyright © 2023
Interior Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 7/17 lok. 6. NIP: 8971863222, REGON: 382390433
ZOSTAŃ Z NAMI
phone-handsetscreensmartphonechart-barsmenu-circlecheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram